MITÄ PSYKOTERAPIA ON?

Psykoterapia on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on lievittää tai poistaa mielen kärsimystä sekä vahvistaa potilaan oivallusta itseensä ja ongelmiinsa. Näin ollen tavoitteisiin kuuluu myös potilaan psyykkisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Hoidon alkaessa tehdään ja allekirjoitetaan terapiasopimus, jossa määritellään mm. tapaamistiheys, poissaolo- sekä loma- ja maksukäytännöt. Terapiassa käyminen edellyttää psykoterapeutin ja potilaan molemminpuolista hoitoon sitoutumista. Psykodynaamisten istuntojen aikana psykoterapeutti kuuntelee aktiivisesti, kyselee ja kommentoi, muttei anna valmiita vastauksia tai neuvoja. Työskentelyote on keskusteleva. Psykoterapeuttia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.


PSYKODYNAAMINEN / PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA

Kyseisen terapiasuuntauksen taustalla on Sigmund Freudin teoria. Freudin ajattelussa pyritään tunnistamaan ja ottamaan huomioon myös tiedostamattomalla tasolla vaikuttavat mielen yllykkeet. Ihmisen mielen rakentumiseen katsotaan vaikuttavan kokemukset, jotka ovat syntyneet varhaisissa vuorovaikutussuhteissa vauvan ja hänen hoitajansa välillä. Tämän viitekehyksen mukaan aikaisemmat kehitykselliset ristiriidat ja häiriöt näyttäytyvät myöhemmin psykoterapiassa. Kun ne tulevat tunnistetuiksi, psyykkisten rakenteiden uudelleen muotoutumista voi tapahtua. Eheytyminen on mahdollista turvallisessa terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa. Psykoterapian tavoitteena on syventää potilaan itseymmärrystä.
 

KELA-TERAPIA

Kela-terapian tavoitteena on tukea ja parantaa potilaan / kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Terapian avulla pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Kun potilas hakee omalle psykoterapialleen Kelan kuntoutustukea ja saa myönteisen päätöksen, hänen maksettavakseen jää omavastuuosuus. Kela edellyttää, että terapian hakijalla on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään kolmen kuukauden hoitosuhde. Kun Kela-terapiaa anotaan ensimmäisen kerran, psykoterapian tarpeen arvioi psykiatri, joka laatii kuntoutussuunnitelman ja B-lääkärinlausunnon. Kela myöntää terapian vuodeksi kerrallaan. Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan enintään 80 kertaa vuodessa ja kolmen vuoden aikana maksimissaan 200 kertaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kahtena ensimmäisenä vuonna potilas voi käydä istunnoissa tiheydellä kaksi kertaa viikossa ja kolmantena vuonna yhden kerran viikossa.


PSYKOTERAPEUTTI-NIMIKE

Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyy määriteltyjen koulutuksellisten tunnusmerkkien täytyttyä psykoterapeutin oikeuden käyttää psykoterapeutti-nimikettä. Psykoterapeutit ovat Valviran valvomia terveysalan ammattilaisia. Kela eli Kansaneläkelaitos antaa psykoterapeutille hyväksynnän toimia Kela-terapioiden tuottajana, mikäli hänet on merkitty Kelan palveluntuottajarekisteriin. Psykoterapeutin ammattinimike on yksi terveydenhuollon nimikesuojatuista ammateista. www.valvira.fi, https://julkiterhikki.valvira.fi